فروشنده فر قنادی 12 دیس گردان

فروشنده فر قنادی 12 دیس گردان کاملاً باید بر این موضوع اشراف داشته باشد که وظیفه خطیری به ایشان محول شده و باید نهایت دقت و وسواس را به خرج دهد تا بتواند